Love for Emmerlev Sogns Jagtforening

§1

Foreningens formål er at søge vildtbestanden Bevaret og forøget med alle hertil tjenstlige midler såsom:   Udøvelse af særfredninger. Udsætning af vildt. Vinterfodring Regulering af krager og ræve samt tilpasning og etablering af remisser.

§2

Medlem af foreningen:   Enhver uberygtet m/k som fortrinsvis bor i sognet Kan blive medlem: Ansøger som kommer ”Ude fra” skal søge om optagelse i foreningen, og skal godkendes af bestyrelsen

§3

Generalforsamlingen holdes hvert år i januar eller februar måned. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes Efter almindelig stemmeflertal. Bekendtgøres ved udsendelse af indbydelse.

§4

Dagsorden omfatter følgende punkter: Valg af dirigent. Formandens beretning, Regnskab ved kasseren valg, Indkomne forslag og Eventuelt.

§5

På den ordinære generalforsamling vælges Bestyrelsen for 3 år af gangen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  Flertallet samt formand og næstformand skal være fra sognet. Revisor vælges for 3 år af gangen.

§6

Forslag til forandring i eller tillæg til lovene skal indbringes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen, på hvilket forslaget skal forelægges og må vedtages med 2/3 af stemmerne af de fremmødte stemmeberettigede.

§7

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes med Almindeligt stemmeflertal. Kort før hver jagt sæson begyndelse mødes bestyrelsen, bestemmelser om ekstraordinær fredningstider for de forskellige vildtarter skal bekendtgøres for medlemmerne inden for foreningen. Bestyrelsen har ret til ekskludere et medlem af foreningen, dog sådan at spørgsmålet om eksklusion forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Bestyrelsen har ret til at pålægger det medlem som Overtræder foreningens fredningsbestemmelser en Bøde, som indgår i foreningens kasse.

§8

Et hvert medlem af foreningen er pligtig til at angive al ulovlig jagt uden jagtkort for bestyrelsen og være denne behjælpelig med at tilvejebringe de i sagens  fornødne beviser for pådømmelse, herunder til stævning at vidne i retten. Medlemmer underkaster sig de vilkår, at der som en tredjemand, som er ifølge med et medlem på jagt, overtræder foreningens fredningsbestemmelser, da hæfter medlemmet over for foreningen efter nuværende love.

§9

Lodsejere udlejer jagten til foreningen for et år af gangen fra den 1. april til og med den 31. Marts. Opsigelse skal ske med ½ års varsel.

§10

Opløsning af foreningen.  Generalforsamlingen kan opløse foreningen kassebeholdningen vil blive brugt til medlemmerne. I form af afslutningsfest eller kontingentfrit jagt år afhængig af kassebeholdningens størrelse

 

 Vedtægter for Emmerlev Sogns Jagtforening

V § 1

  1.  A – medlemmer, er nuværende medlemmer samt nye medlemmer, der er bosat i sognet De kan deltage i al jagt inkl. Bukkejagt. Et A – medlem som ikke betaler til tiden vil automatisk rykke tilbage som sidste i køen af B – medlemmer fra sognet, som ønsker optagelse som A – medlem. Der optages max. 10 A – medlemmer Pris kr. 3.200,00 + kr. 500,00 pr skudt buk.
  2.  B – medlemmer, kan bestå af nuværende Medlemmer, samt nye medlemmer som ønsker optagelse i foreningen, og B medlemmer kan ikke blive A medlemmer medmindre de flytter til sognet eller bor i sognet. 
  3.  Som B – medlem kan man deltage i al jagt undtagen bukkejagt ( Undtagelse se punkt 4.)
  4.  Der den undtagelse at der udloddes et antal A medlemskaber hvert år hvis der ikke er 10 A medlemmer der ønsker at deltage i bukkejagten, og de frie pladser udloddes efter tilmelding og mod indbetaling af kr. 600 + kr. 500,00 pr skudt buk for opgradering til A medlem for indeværende år og har man haft A medlemskab i et år, kan der ikke søge året efter.  
  5.  Nye B – medlemmer, som ikke er fra sognet, skal under hønsejagt være ledsaget altid være ledsaget af et medlem fra sognet, det første år. Pris   Kr. 2600,00
  6.  C – medlemmer, er medlemmer, der er fyldt 60 år og fra sognet, eller som er flyttet fra sognet efter at de er fyldt 60 år. og kan deltage i alle   fællesjagter og fugle jagt. Pris kr. 1400,00
  7.  D – Gæste kort kan købes til kr. 200.00 all henvendelse angående gæstekort til formanden.
  8.  U – medlemmer er unge under 18 år kan optages efter godkendelse i bestyrelsen. Pris kr. 1350,00

V § 2

Ingen hundedressur på markerne fra den 15 april Og til og med den 1 august, undtagen 1 hundeprøve en enkelt gang.

V § 3

Rævejagt er fri i januar måned for Foreningens Medlemmer, men gravjagt skal aftales med bestyrelsen.

V §4

Under fælles jagt skal holdledere være Lokale, og de skal sammen med formanden Kontrollere at alle har gyldigt jagttegn. Ingen kan deltage uden gyldigt jagttegn.

V § 5

Regler under klapjagt.

Ved første fløjt: Må der skydes efter flyvende vildt ind i ringen.

Ved andet fløjt: Må der ikke skydes ind i ringen

Ved tredje fløjt: Såt er færdig, og der må ikke skydes før næste såt.

V § 6

Kontingent skal betales rettidigt, dog senest den 1. april på tilsendte girokort.